Forgot password?    Sign UP

Online Question Bank For All Competitive Exams Preparation

Advertisement :


Q.705 :  पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं शिक्षने महत्वपूर्ण विधते?

(a) बालकानां ज्ञानस्य सीमाया: विस्ताराय
(b) व्यावहारिकज्ञानस्य स्मपादनाय
(c) उपर्युक्ताना सर्वेषाम् उद्देश्याना स्मपादनाय
(d) छात्रेषू स्वाध्यायं प्रति रुच्युत्पादनाय
View Answer
Answer :उपर्युक्ताना सर्वेषाम् उद्देश्याना स्मपादनाय

Provide Comments :


Advertisement :